Адвокат Тома Драшков завършва средното си образование в Американския колеж – гр.София. Придобива магистратура по специалност „право“ в Юридическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. Печели трето място на Националното състезание по обща теория на правото с разработка на тема „Симулацията в гражданското право“. Своята професионална кариера започва в адвокатско дружество „Варадинов и партньори. Работи като юрисконсулт в строителното дружество „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД. До август 2022г. е част от екипа на адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ като адвокат. Член на Софийската адвокатска колегия от 2019г.
В своята практика адвокат Тома Драшков участва в редица устройствени и строителни казуси на водещи строителни дружества в страната в съдебната и в извънсъдебната фаза. Притежава опит в сферата на недвижимото имущество от устройствено-административна и от вещноправна страна. Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и обществени консултации. Притежава опит в съдебните производства по оспорване на подзаконови нормативни актове. Представлявал е редица общини и юридически лица в производства по налагане на финансови корекции и откази от верификация на европейски средства по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление. Притежава опит в сферата на обществените поръчки като процесуален представител както на възложители, така и на участници във възлагателните процедури. Участвал е в междуведомствена работна група към Министерския съвет, създадена със Заповед № Р-143 от 20.09.2021г. на министър-председателя на Република България, във връзка с приложението и тълкуването на разпоредби от Закона за обществените поръчки. Бил е представител на браншовa организация в областта на строителството. Притежава опит в сферата на енергетиката и околната среда, конкретно дейността на водноелектрическите централи във връзка с нормативната регламентация по Закона за водите. Представлявал е топлоелектрически централи в съдебно-административни производства. Притежава опит в областта на платежните услуги и платежните системи, както и в съдебните производства за отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни административни актове.
Адвокат Тома Драшков притежава опит в частните граждански и търговски спорове, свързани с финансови и имуществени претенции, произтичащи както от частни граждански правоотношения, така и от правоотношения с публичен елемент – договори за обществени поръчки, концесии и др.
През 2021г. и 2022г. адвокат Тома Драшков е посочен като препоръчан адвокат в областта на недвижимите имоти и строителството от независимия правен справочник The Legal 500.