Отговорността на държавата и общините за вреди е регламентирана в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и същата се реализира в рамките на исково производство (чрез предявяването на искова молба пред компетентния административен или граждански съд).
Основните посочени в закона хипотези за отговорност на държавата и общините за вреди са следните:
На първо място държавата и общините отговарят за вредите, причинени от незаконосъобразни административни актове, които засягат неблагоприятно своите адресати. В общия случай предпоставка за предявяването на претенции от страна на засегнатото лице е отмяната на неблагоприятния административен акт като незаконосъобразен с влязло в сила решение (която отмяна се извършва предварително в отделно производство).
На второ място държавата и общините отговарят за вредите, причинени от незаконосъобразни действия/бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнението на административна дейност. Съдебната практика (с известни колебания) приема, че действията/бездействията следва да са от фактическо (а не правно) естество. Действието или бездействието, на които се основава конкретната искова претенция, са незаконни, когато противоречат на закона или на друг нормативен акт или когато не са предвидени в него, т.е. при липса на законово основание
На трето място държавата и общините отговарят за вредите, причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз. Съдебната практика е ориентирана в смисъл, че в тази хипотеза се прилагат стандартите на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушение на правото на Европейския съюз и е преодоляна (тоест не е необходима) предпоставката в националното ни законодателство за предварителна отмяна на административни актове, когато се твърдят вреди, причинени от тях.
Предмет на исковото производство по реда на ЗОДОВ са причинените вреди и причинно-следствената връзка между тях и отменения административен акт. Искът се насочва срещу юридическото лице, в чиято структура функционално се намира административният орган, издал незаконосъобразния акт или извършил незаконосъобразните действия/бездействия (например ако издател на незаконосъобразен административен акт е министърът на енергетиката, то надлежен ответник по иска за вреди ще бъде министерството на енергетиката).
Подобни искови производства са комплексни от фактическа (доказателствена) и правна страна и винаги следва да бъдат внимателно подготвяни с оглед увеличаване на шансовете за постановяване на осъдително решение в полза на ищеца.