Гражданските и търговските спорове както в извънсъдебната, така и в съдебната фаза, са често срещани при днешната динамика на обществения живот и необходимостта от извършването на множество стопански и други операции на ежедневна база. Последното неизменно води до необходимост от регулация (доброволна или съдебна) на възникналите противоречия между страните в рамките на тези отношения.
Гражданските и търговските спорове поначало произтичат от равнопоставени отношения между субекти, които доброволно са встъпили в определено правоотношение. Това е основната отлика от административните правоотношения, които касаят отношения на субординация (власт и подчинение).
В някои случаи обсъжданите спорове произтичат от извъндоговорни основания (непозволено увреждане, неоснователно обогатяване), т.е. липсва целенасочена воля за встъпване в правоотношение, но определени факти са обусловили възникването на правна връзка между страните.
Гражданските и търговските спорове са многообразни като предмет и произтичат от различна фактология – спорове за парични задължения, спорове за собственост и владение на вещи (движими и недвижими), спорове относно наемни и лизингови отношения, спорове по продажбени правоотношения, спорове по предварителни договори, спорове относно заеми и договори за кредит, спорове относно договори за изработка (в днешно време актуални са отношенията при продажба на обекти „на зелено“ от възложители/инвеститори на строежи), спорове относно договори за услуги, спорове относно авторски права, спорове относно платежни услуги и системи, спорове, свързани с търговски дружества, спорове относно договори за прехвърляне на имоти със задължение за издръжка и гледане, спорове относно спедиционни договори, спорове относно застрахователни договори, спорове относно граждански дружества по Закона за задълженията и договорите, спорове относно договори за възлагане на строителство по смисъла на чл. 163, ал. 1 ЗУТ, спорове по договори за обществени поръчки и концесионни договори, спорове във връзка с принудително изпълнение от частни съдебни изпълнители, спорове, свързани с производства по несъстоятелност и много други.
Разнообразието от спорове в сферата на гражданското и търговското право изисква във всеки конкретен случай внимателен анализ както на отношенията от фактическа страна, така и на правните последици от тези отношения и процесуалния ред, по който правата на засегнатата страна могат да бъдат защитени. Често от решаващо значение в евентуално съдебно производство са действията и изявленията, които са направени от засегнатата страна в извънсъдебната фаза, т.е. преди сезирането на компетентния съд. Поради това е важно, от една страна, относимите факти да бъдат подведени под правилната правна квалификация, а от друга страна – да бъдат предприети всички стъпки за подготовка на потенциална съдебна претенция.
Самото процесуално представителство по граждански и търговски дела, в случай на невъзможност за извънсъдебно решаване на възникнал спор, касае сезирането на компетентния съд с нарочен за това документ и предприемането на всички необходими действия в рамките на съдебното производство с цел постановяването на позитивно за страната съдебно решение.